Zaštita privatnosti

Nova media na portalu novavjencanja.hr poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Podaci iz procesa registracije, te ostali podaci o korisniku, neće biti dati na uvid ili biti dostupni trećoj trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Nova media može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ovi se podaci koriste isključivo kako bi se poboljšao portal i njegovi sadržaji dodatno usmjerili i prilagodili publici koja ga posjećuje.

Nova media se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala novavjencanja.hr ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Sve za vaše vjenčanje!

Što i gdje?

Adresar ponuđača usluga i
proizvoda za vaše vjenčanje

Odaberite mjesto - županiju (gdje), a zatim kategoriju ponude (što) i pronađite pravu adresu
Gdje
Što